Házirend

 

Tisztelt Betegünk!

A Tolna Megyei Balassa János Kórház valamennyi dolgozója azon fáradozik, hogy Ön az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátást kapjon, és a nálunk töltött napjai után lehetőleg gyógyultan távozzon.

A gyógyító munka eredményessége érdekében számítunk aktív közreműködésére, ezért kérjük, hogy a felsorolt alapvető, törvényben is előírt jogait és a betartandó rendszabályokat ismerje meg (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről).

 1. A betegellátó osztályra történő felvételkor Ön egyénileg, részletes és teljes körű tájékoztatást kap állapotáról, a tervezett vizsgálatokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos tudnivalókról, valamint az ellátása során gyakorolható jogairól és a betartandó szabályokról. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az írásos tájékoztatókat és a vizsgálatokba vagy beavatkozásokba történő beleegyező nyilatkozatokat. Kérdéseivel bátran forduljon az Ön ellátásában résztvevő egészségügyi dolgozókhoz.
 2. Betegfelvételkor Ön köteles a személyes adatait hitelt érdemlően igazolni. Személyes okmányait nem adhatja át megőrzésre a kórház személyzetének. Ha Ön cselekvőképtelen, eszméletlen vagy nem beszámítható állapotba kerül, akkor személyes iratait leltárszerűen dokumentálva átvesszük, de a lehető legrövidebb időn belül átadjuk hozzátartozójának.
 3. Orvosi és ápolási tevékenység végzése alatt kizárólag a betegek és a személyzet lehet jelen a kórteremben. Ön és hozzátartozója, kísérője vagy látogatója köteles tartózkodni minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amely a betegtársak jogait és nyugalmát, az intézmény személyzetének munkáját akadályozza vagy zavarja, illetve bármely személy egészségét veszélyezteti. A betegtársak kérésére a kórteremben a látogatás megszakítható. A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait. Az egészségügyi dolgozó közfeladatot ellátó személy, akinek a munkájában történő szándékos, durva akadályoztatása vagy bántalmazása rendőrségi feljelentést vonhat maga után. A kórház területén tartózkodó valamennyi személy köteles tiszteletben tartani az intézmény működési rendjét és házi rendjét, különösen a rendre, tisztaságra és higiénés szabályokra vonatkozólag.
 4. Betegsége megállapításához a kért információkat pontosan adja meg. Minden páciens köteles a kezelőorvosát tájékoztatni saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző megbetegedésekről és állapotokról. Gyógyulása érdekében kérjük, hogy a kezelőorvos és az ápolók utasításait tartsa be.
 5. Ha az Ön esetében olyan egészségügyi szolgáltatás válik szükségessé, melyért jogszabály által előírt vagy jogszabály alapján a kórház által megállapított térítési díjat köteles fizetni, akkor erről előre tájékoztatjuk.
 6. Kérjük, szíveskedjék betartani az alábbi napirendet:
  Tisztálkodás: 0600  – 0800          Reggeli: 0800 – 0900          Ebéd: 1200 – 1400          
  Csendes pihenő: 1400 – 1530          Lámpaoltás: 2100 óra          
  Az ettől eltérő időpontokat az osztályok saját házirendjükben szabályozzák.
                         
 7. A vizsgálatok és a beavatkozások általában a délelőtti órákban történnek, ilyenkor kérjük, tartózkodjon a kórteremben.
 8. Ruháit, cipőjét a kórtermi szekrényben helyezze el, higiéniai okokból a padlón vagy ágy alatt táskát, személyes holmit tárolni tilos. Azokon az osztályokon, ahol ez engedélyezett, saját pizsama, hálóing, hálókabát, papucs használható.
 9. Ha egészségi állapota megengedi, ágyát, éjjeliszekrényét szíveskedjék rendben tartani.
 10. Értéktárgyait, nagyobb pénzösszeget, dokumentáltan igazolt formában megőrzésre átadhatja az osztály megbízott dolgozójának, aki gondoskodik a belső szabályzatban előírt módon való megőrzésről.
 11. Kérjük, vigyázzon a kórházi felszerelések, berendezések épségére, szándékos károkozás esetén anyagi felelősséggel tartozik.
 12. Az osztály elhagyásának szándékát az ápolóval, a kórház elhagyását az orvossal mindig közölje. Bent fekvése során lehetőleg a saját kórtermében tartózkodjon.
 13. Valamennyi fekvőbeteg osztályon a betegek nyugalma és a zavartalan munka érdekében a beteglátogatás ideje:
  Hétköznap: 1530 – 1900               
  Ünnepnapokon délelőtt: 1000 – 1200   és  délután: 1530 – 1900
  Az ettől eltérő időpontokat az osztályok saját házirendjükben szabályozzák. Indokolt esetben az osztály orvosa engedélyezheti a beteglátogatást a fenti időpontokon kívül is. Erről a portaszolgálat értesíteni kell.
 14. Vajúdás, szülés alatt folyamatosan jelen lehet a szülő nő által megjelölt nagykorú személy.
  Kiskorú beteg mellett ott tartózkodhat szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy.
 15. Az osztályvezető főorvos vagy kezelő orvos által súlyos állapotúnak ítélt beteg mellett ott tartózkodhat, illetve látogathatja a beteg által megjelölt személy, vagy ha bármely okból nincs megjelölt személy, akkor csak a közvetlen hozzátartozó (pl. házastárs, szülő, gyermek, testvér).
 16. Felvételkor Ön, az Általános hozzájárulási nyilatkozat kitöltésével írásban előre meghatározhatja, hogy kinek adhatunk információt betegségéről és állapotáról, kivéve, ha az információ hiánya az egészségi állapotának romlásához vezetne. Ugyanitt Ön engedélyezheti vagy korlátozhatja egészségügyi adatainak továbbítását és hozzáférését, valamint az egészségügyi dokumentumaiba betekinthető, és az ön helyett a betegjogokat gyakorolható személyek körét.
 17. Betegtársaira tekintettel, a kórterem és folyosó csendjének megőrzése érdekében kérjük, hogy a hangos rádiózást, TV-nézést mellőzze. Ahol tiltott, ott mobiltelefonját ne használja. Kórtermi telefon vagy mobilkészülék használata során másokat ne zavarjon. Hozzátartozói lehetőleg 14ºº-16ºº óra között érdeklődjenek telefonon az Ön állapota felől. Az intézmény területén sajtó, média tevékenység csak a főigazgató engedélyével végezhető. Beteg, hozzátartozó vagy látogató, kép és hangfelvételt csak az érintett betegtársak és kórházi dolgozók beleegyezésével készíthet.
 18. Kérjük, hogy egy betegnél egyszerre maximum két látogató tartózkodjon. Fertőző betegségben szenvedők és ittas személyek nem látogathatnak beteget, 14 év alatti gyermekek csak felnőtt hozzátartozó felügyelete mellett látogathatnak.
 19. Ha igényli, a vallásgyakorlás lehetőségét biztosítjuk Önnek. Erről bővebb információt az osztályokon kifüggesztett tájékoztatókból, illetve osztályvezető ápolótól kaphat.
 20. Felvétele és kivizsgálása során ellátási-kezelési terv készül és Ön eldöntheti, hogy mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. Az egészségügyi törvényben foglalt kivételektől (sürgős szükség, közvetlen életveszély fennállása, egészségi állapotban várható súlyos vagy maradandó károsodás bekövetkezése, mások életének vagy testi épségének veszélyeztetettsége) eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele a megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes dokumentált beleegyezés. Megfelelő tájékoztatáson alapuló döntéséről írásban kell nyilatkoznia, az általános és a speciális beleegyező nyilatkozatokon. A beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja.
 21. Ha látogatói gépjárművel érkeznek, kérjük, tájékoztassa őket, hogy a kórház területére behajtani csak érvényes napi vagy időszakos behajtási engedély megváltásával lehet. A részletes behajtási rend a főportán és a honlapon megtekinthető. Az intézmény területén is kötelező a közlekedési szabályok betartása, különösen a tiltott helyen vagy a betegellátást, forgalmat akadályozó módon történő várakozásra vonatkozóan. A szabályszegés fizetési kötelezettséget vonhat maga után. Kérjük, hogy a betegellátás zavartalansága és parkolóhelyek felszabadítása érdekében a lehető legrövidebb ideig tartózkodjon a gépjármű az intézmény területén.
 22. Az intézmény területén szerencsejáték és engedély nélküli árusítás tilos. Az intézménybe fegyvert, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt (75/2003. (X.28.) Korm. rendelet) behozni tilos.
 23. Szeszes italt az intézet területére behozni és fogyasztani tilos. A kórház teljes területén csak a kijelölt dohányzóhelyeken lehet dohányozni.
 24. Bármely külső személy az intézmény területén csak látogatás vagy ügyintézés céljából tartózkodhat, csak oda léphet be ahová engedélyt kapott, és a látogatási idő végén vagy az ügyintézés befejeztével haladéktalanul el kell hagynia az intézmény területét. Távozáskor a portán csomagjait a biztonsági őr ellenőrizheti. Ezt kérjük, ne vegye zaklatásnak.
 25. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy e házirend be nem tartása esetén a kórházi biztonsági szolgálat segítségét lehet kérni, amely e tekintetben eljárhat.
 26. Ha Ön észrevételt vagy panaszt kíván tenni, akkor ezt több irányban is megteheti, jelezheti az osztályvezető főorvosnak, az osztályvezető ápolónak. Ha panaszát a főigazgatóság, az etikai bizottság vagy a kórházi felügyelő tanács felé szeretné jelezni, akkor ezt a főigazgatóság címére írásban, névvel és elérhetőségi adatainak megadásával teheti meg. Szóbeli panasztételhez időpont egyeztetés szükséges a főigazgatóságon, ahol jegyzőkönyv készül a bejelentésről. Panaszt tehet a betegjogi képviselőnél is, aki az intézménytől független személy, elérhetőségét a www.tmkorhaz.hu oldalon találja.
 27. Egészségügyi válság- és veszélyhelyzet idején a betegjogok gyakorlását és a házirendet befolyásolhatják a központi egészségügyi irányítás által kiadott utasítások, kormányzati rendelkezések vagy jogszabályok végrehajtása, de az előírt feltételek biztosításával a betegjogok továbbra is gyakorolhatók.

Bízunk benne, hogy a házirendben foglaltakat mind saját, mind betegtársai érdekében betartja, segítséget nyújtva ezzel munkákhoz, amelyet azért végzünk, hogy betegeink minél jobb egészségben, elégedetten hagyják el kórházunkat.

Az intézmény vezetősége nevében köszönettel:

Dr. Németh Csaba főigazgató

2021-04-27