Dokumentáció kikérés folyamata és nyomtatványa

Betegdokumentáció kiadásáról szóló eljárás rend
Adatvédelmi szabályzat (IG0605) 15. fejezet.
Érvényes 2020. október 1-től.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 24. § rögzíti azt, hogy
1. a beteg jogosult a róla készült egészségügyi dokumentációban foglaltakat megismerni,
2. a fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátásakor zárójelentést kapni,
3. a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni.

1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
7.§ (3) Az érintettnek az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott, az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok minden további másolatért miniszteri rendeletben meghatározott költségelemek alapján díjat kell fizetni.
(4) A (3) bekezdés szerinti jog
a) az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt,
b) az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt illeti meg.
(5) A beteg életében, illetőleg halálát követően az érintett házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa – írásbeli kérelme alapján – akkor is jogosult a (3) bekezdés szerinti jog gyakorlására, ha
a) az egészségügyi adatra
aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve
ab) az aa) pont szerinti személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség, és
b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.
(7) Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelme alapján – jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról első alkalommal térítésmentesen, valamint minden további másolat tekintetében a (3) bekezdés szerinti módon másolatot kapni.

Az egészségügyről szóló törvény 24. § (14) értelmében az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) által elektronikusan kezelt egészségügyi dokumentáció vonatkozásában az EESZT útján is gyakorolható.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2017. november 1. napjától az egészségügyi szolgáltatónál rögzített Zárójelentés és Ellátási Lapok továbbításra kerülnek az EESZT-be,
így az EESZT-n keresztül, ügyfélkapus jogosultsággal,  a 2017. november 1. napját követő ellátásokról szóló egészségügyi dokumentáció, az érintett személy részére elérhető.

EESZT lakossági portál elérhetősége: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal

 

1. Betegdokumentáció igénylés

Minden esetben írásos kérelem szükséges. A kérelem benyújtható személyesen, postai úton vagy elektronikus úton is az EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓT KIKÉRŐ LAP c. formanyomtatvány kitöltésével, az alábbi címre:

email-ben: orvosigazgatosag@tmkorhaz.hu . Csak aláírt, csatolt melléklet fogadható el.

Postai úton: Tolna Vármegyei Balassa János Kórház, Orvos igazgatóság. 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.

Személyesen: intézményünk orvos igazgatóságán.

Amennyiben a benyújtott Kérelem hiányos, az intézményben hatályos formanyomtatvány kerül kiküldésre az érintett személy részére, és egyúttal kérjük a pontos kitöltést a dokumentációkérés teljesíthetősége érdekében.

A betegdokumentáció-kérés teljesítésének engedélyezésre jogosultak a főigazgató vagy az orvos igazgató.
A kért egészségügyi dokumentáció másolatát az orvos igazgató vagy a dokumentációs osztály vezetője hitelesíti.

Nyomtatványok:  EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓT KIKÉRŐ LAP

Tájékoztató egészségügyi dokumentáció másolatát kérelmezők részére

Meghatalmazás egészségügyi dokumentáció átvételéhez

 

2. Betegdokumentáció átvétel

 • személyesen az orvos igazgatóságon,
 • postai úton az érintett által megadott postai címre küldjük. Postai úton való továbbítás esetén az intézmény postaköltséget számol fel.

Amennyiben az érintett részére postai úton történik a dokumentáció másolat továbbítása, az intézmény a kérelmező részére csekket küld, melyen feltünteti a postaköltséget és a dokumentáció másolat díját, amennyiben térítésköteles a másolat kiadása.

A térítésköteles dokumentáció másolat díjszabását, a Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások szabályzatának (IG0603) 1. számú melléklete (Díjjegyzék) tartalmazza.

Térítésköteles dokumentáció kiadása esetén, a csekken szereplő összeg beérkezését követően áll módunkban a kért dokumentáció másolatát kiadni, a teljesítést igazoló számlával együtt.

Adatkérés teljesítésének határideje 30 nap.

Amennyiben térítésköteles a dokumentáció másolat kiadása, a térítési díjak az alábbiak:

  • A/4: 100 Ft/oldal
  • A/3: 200 Ft/oldal
  • Teljes kórlap-dokumentáció másolat: 2000 Ft
  • Mikrofilm kártyáról történő másolat kiadása: 1500 Ft/oldal
  • Elektronikus másolat (CD, DVD): 700 Ft/darab
  • Pontos születési dátum (óra/perc): 5000 Ft
  • Postaköltség: 800 Ft