Adatkezelési tájékoztató

2023-07-01 IG0605
7. számú melléklet

Adatkezelési tájékoztató

az egészségügyi és a személyazonosító adatok kezeléséről

Az intézményünkben keletkezett betegellátás során, papír és elektronikus dokumentációban rögzítjük az Ön személyes és egészségügyi adatait.

Adatkezelő. Tolna Vármegyei Balassa János Kórház (Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7, foigazgato@tmkorhaz.hu; www.tmkorhaz.hu)

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője: Izsák Tünde, elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@tmkorhaz.hu

Jelen Adatkezelési Tájékoztató, az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete, az egészségügyről szóló, és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak betartása érdekében készült, az adatkezelésekről Belső Szabályzatok, utasítások készültek.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, „az adatkezelés a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”.

Jogszabályok:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 136.§ (1) A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza.

14/2007 (III.14.) EüM rendelet 10. sz. melléklete értelmében jogi kötelezettség teljesítése érdekében fotódokumentáció készítése kötelező, orvosi indikáció megállapítása és ellenőrzése céljából, az eszköz, (habszivacs kötszer, és ortopéd cipő és tartozékai) rendelése során.

Egészségügyi adatainak kezelése történhet az Ön, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján is (GDPR 6. cikk (1) bek. a) ) abban az esetben, ha az Intézményünkben keletkezett egészségügyi ellátás során, vagy azzal összefüggésben, orvos szakmai indok alapján fényképfelvétel, és vagy videofelvétel, és vagy hangfelvétel készül, pl. egészségi állapot felmérés, gyógyulási folyamat követése, tudományos kutatás céljából.

Adatkezeléssel érintett személyek: intézményünkben egészségügyi ellátásban részesülő betegek,

Kezelt adatok köre: személyazonosító adatok (Név, TAJ szám, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, email, telefonszám) legközelebbi hozzátartozó neve, elérhetősége, jelen panaszok, előző betegségek, elvégzett vizsgálatok ideje, eredménye, betegségének meghatározása, alkalmazott therápia, gyógyszerérzékenység, elvégzett beavatkozások ideje, eredménye, és minden egyéb olyan adat vagy tény, amely az Ön gyógyulására befolyással lehet. Fotódokumentáció jogi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy az Ön hozzájárulásával.

Adatkezelési tevékenységet végezhetnek: az egészségügyi ellátás folyamatában résztvevő személyek (szakdolgozók, orvosok, adminisztrátorok, gyógyszerészek); Előjegyzési időpontok rögzítése céljából a várólista felelős; Ellenőrzés, panaszkivizsgálás, jogi eljárás esetén az intézmény vezetői, adatvédelmi tisztviselő, Jogi iroda munkatársai, intézmény jogi képviselője, belső ellenőr; Teljesítmény-elszámolással kapcsolatosan a kontrolling csoport, Térítésköteles ellátás igénybevétele esetén a számlázási ügyekkel foglalkozó munkatárs, Biztonsági szolgálat munkatársai portai információ adásakor, papír alapú dokumentáció irattárazását végző munkatársak.

Megőrzési idő, tárolás: Az egészségügyi és személyazonosító adatokat az 1997. évi XLVII törvény 30.§ rendelkezései szerint az ellátást követően, járóbeteg ellátás esetében 30 évig, fekvőbeteg ellátás esetében 50 évig tároljuk. A diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig őrizzük. Fotódokumentációt az elektronikus egészségügyi dokumentációban tároljuk.

Adattovábbítás: A radiológiai vizsgálatokról készült képfelvételek továbbításra kerülhetnek teleradiológiai, telekonzultációs egészségügyi tevékenység (távleletezés) céljából, az adattovábbítás jogalapja: közreműködői szerződés.

Adatkezelő Intézmény a beteg beleegyezése nélkül, jogszabályi előírások alapján, adatszolgáltatásra köteles az alábbi esetekben:

 • Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT),
 • Élve születés vagy halálozás esetén az Anyakönyvi Hivatalnak,
 • A törvényben kiemelt fokozottan veszélyes fertőző betegségek, és a törvényben kiemelt foglalkozási eredetű megbetegedések esetén,
 • A törvényben kiemelt anyagok okozta mérgezések esetén,
 • Újszülött veleszületett rendellenessége esetén a jogszabályban meghatározott adatok továbbítandók,
 • 8 napon túl gyógyuló és vélhetően bűncselekmény során keletkezett sérülés esetén a sérülésre vonatkozó adatok,
 • Büntetőügy, illetve szabálysértési eljárás esetén a hatóság által kért egészségügyi adatok,
 • Szakmai Regiszterek részére a jogszabályban előírt adattartalommal elektronikus adatszolgáltatás történik,
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére teljesítmény elszámolás, kötelezően vezetendő várólista céljából a jogszabályban rögzített adattartalommal történik adattovábbítás.

Jogszabályi kötelezettségen kívüli adatszolgáltatás minden esetben az érintett személy hozzájárulásával történik, amennyiben Ön nem adja hozzájárulását, erről írásban nyilatkoznia kell.

Betegek jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan:

 • Dokumentáció megismerésének joga: Ön az ellátást követően egy összefoglaló dokumentumot kap, járóbeteg ellátás esetében Ellátási Lapot, fekvőbeteg ellátás esetében Zárójelentést. Ön, a dokumentáció megismerésének jogát az EESZT felületen keresztül is gyakorolhatja. Betegdokumentációról másolatot írásos kérelemre, térítésmentesen adjuk ki, az arra jogosult személy részére. Eljárásrendünket Ön is megtekintheti honlapunkon: tmkorhaz.hu
 • Tájékoztatáshoz való jog: az egészségügyi ellátás során, az Önről kezelt személyes és egészségügyi adatokat jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
 • Ön megtilthatja vagy korlátozhatja az információszolgáltatást a hozzátartozóinak, illetve az intézményben személyesen megjelenő vagy telefonon érdeklődőknek írásban, az Általános Beleegyező Nyilatkozat c. formanyomtatványon.
 • Az adatok helyesbítésére, módosítására, törlésére irányuló kérelmet az ellátást nyújtó szervezeti egységen, – személyes adatok változása esetén az adatok hitelességét igazoló okmány bemutatását követően – az adatkezelő végzi el.
 • Egészségügyi ellátás során rögzített dokumentáció nem törölhető az adatkezelés jogalapjára tekintettel.
 • Az Önről kapott adatokra, információkra az orvosi titoktartás szabályai érvényesek, továbbá kórházunk minden dolgozójára titoktartási kötelezettség vonatkozik.
 • Tájékoztatásul közöljük, hogy intézményünk elektronikus megfigyelőrendszert (kamerás megfigyelő rendszert) üzemeltet. Zárt láncú elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról szóló szabályzatunkat megtekintheti honlapunkon (tmkorhaz.hu vagy nyomtatott formában a Biztonsági szolgálat munkatársainál.
 • Intézményünkben érvényben lévő Adatvédelmi szabályzat megtekinthető honlapunkon a közérdekű adatok címszó alatt. (tmkorhaz.hu )
 • Jogorvoslat: Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztalt, panaszával a Főigazgatói titkársághoz (foigazgato@tmkorhaz.hu) illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9,

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:  https://naih.hu