Jogi osztály

2020-01-10

feladat, tevékenység
A jogtanácsosi tevékenységet, az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy végzi, akinek közvetlen felettese a főigazgató. Jogtanácsos az ügyvédi kamara nyilvántartásába bejegyzett kamarai jogtanácsos, aki az ügyvédi kamara nyilvántartásába bejegyzett munkáltatója számára gyakorolja tevékenységét. Jogtanácsos a Jogi Osztály osztályvezetője.
Általános feladata, hogy a jog eszközével elősegítse az intézmény működésének eredményességét, közreműködjön a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget nyújtson a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez. A jogtanácsos kötelessége az ügykörében tudomására jutott jogsértésekre az illetékes igazgató figyelmét felhívni és azok megszüntetése érdekében javaslatot tenni. Nem működhet közre abban, hogy a jogszabályok rendelkezéseit kijátsszák, vagy a joggal bármely módon visszaéljenek.
Feladatai:

  • Részt vesz a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában.
  • Közreműködik az intézmény szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint a kórház jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében. A szerződéseket minden esetben a jogtanácsos ellenőrzi és a jogi vizsgálat megtörténtét aláírásával igazolja.
  • Részt vesz a belső szabályzatok kidolgozásában.
  • Jogosult részt venni a vezető testületek olyan ülésein, amelyeken a feladatkörébe tartozó kérdéseket tárgyalnak. Ezekre az ülésekre a jogtanácsost meg kell hívni.
  • A jogtanácsos a tevékenységéért felelősséggel tartozik; véleményeltérés esetén jogosult az álláspontját írásba foglalni. Az eltérő álláspontot rögzítő iratot meg kell őrizni.
  • Jogtanácsos jogosult a rá bízott ügyben tényvázlatot felvenni, mely az intézmény legfontosabb utasításait tartalmazza.
  • Jogtanácsos az intézményt általános vagy külön meghatalmazással képviseli. 
  • Ellát minden olyan egyéb jogi ügyet, amely a feladatkörébe tartozik.

Az intézmény külső jogi képviselete: A főigazgató a peres ügyek és egyes kiemelt ügyek vitelére külső képviselőt bízhat meg.

elérhetőségek
Osztály helye: I-épület (térkép)          Rendelési / látogatási idők

Telefon: (0674) 501-686