Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok igénylésére vonatkozó tájékoztatás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv)
5.§ rendelkezése alapján közérdekű adat: „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;”

26.§ (2) bekezdésének rendelkezése szerint: „Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.”
(3) „Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.”

 
  1. Közérdekű adatok igénylése

A Tolna Megyei Balassa János Kórházra (adatkezelő) vonatkozó közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt, bárki személyesen, vagy írásban, vagy elektronikus úton igényt nyújthat be.

A   Kórház honlapján, a Közérdekű adatok menüben (www.tmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok) közvetlenül elérhetőek a Szervezeti, személyzeti adatok, a Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok és a Gazdálkodási adatok.

A különböző vizsgálatok, gyógymódok és beavatkozások beleegyező nyilatkozatai, betegtájékoztatók, a Kórház honlapján, a https://www.tmkorhaz.hu/betegtajekoztato/beleegyezo-nyilatkozatok/ linken elérhetőek.

 

  1. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja
    • Személyesen munkanapokon 8.00 – 15.00 óráig, Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7. Igazgatás épülete I. em. 105 vagy 107. iroda.
    • Írásban a Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7. postai címen.
    • Elektronikusan az info@tmkorhaz.hu címen.

 

  1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A Kórház részére előterjesztett közérdekű adat megismerésére irányuló igények elintézéséről, az adatvédelmi felelős és az illetékes adatgazda gondoskodik.
Az adatvédelmi felelős neve: Izsák Tünde, elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@tmkorhaz.hu

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül írásban, illetve ha az igény elektronikus úton érkezett vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve, akkor elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az igénylőt terhelik az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentum másolatának költségei, amelynek összegét az igénylő kérésére a Kórház előre közli. Az igénylő a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

 

  1. Jogorvoslat

A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő a Szekszárdi Városi Bírósághoz (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 1-3.) fordulhat. A pert az igény teljesítésének megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül kell a Kórház ellen megindítani.