Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok igénylésére vonatkozó tájékoztatás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv) 5.§ rendelkezése alapján közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;”

„közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;”

26.§ (2) bekezdésének rendelkezése szerint: „Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.”
(3) „Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.”

Tolna Vármegyei Balassa János Kórház (Adatkezelő) adatvédelmi tisztviselőjének neve: Izsák Tünde, elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@tmkorhaz.hu

 

Közérdekű adatok igénylése

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórházra vonatkozó közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt, bárki személyesen vagy írásban, illetve elektronikus úton igényt nyújthat be.

Közérdekű adatok a kórház honlapján közvetlenül elérhetőek. (www.tmkorhaz.hu)

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

  • Személyesen munkanapokon 8.00 – 15.00 óráig, Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7. Igazgatás épülete I. em. 105 vagy 107 irodában.
  • Írásban a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház,
    7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7. postai címen.
  • Elektronikusan az info@tmkorhaz.hu címen.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A beérkezett/beiktatott adatigényt az adatvédelmi felelős haladéktalanul megvizsgálja, hogy az info tv 29§ (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak fennállnak-e; az adatigényt egyértelmű-e; és hogy az intézmény kezelésében lévő adatra vonatkozik-e. 

Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, az adatvédelmi tisztviselő felhívja az igénylőt, az igény pontosítására. Az adatigénylő válaszának megérkezéséig az adatigényléssel kapcsolatos eljárási határidők nyugszanak. Ha az igénylő a határidőre nem válaszol, az igénylést visszavontnak kell tekinteni, erről az igénylőt tájékoztatni szükséges.

Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni:

– amennyiben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

– ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

A Kórház az igény tudomására jutását követő legrövidebb időn belül, legkésőbb az írásos igény beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget, de aránytalan mértékű erőforrás igénybevételénél a határidő 30 napra módosítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül írásban, vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények megválaszolásáról az adatvédelmi felelős és az illetékes adatgazda gondoskodik. Közérdekű adatigénylés megválaszolásának kiadmányozója a főigazgató.

Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

Az igénylő a kapott tájékoztatást követően legfeljebb 30 napon belül nyilatkozik, hogy az adatkérést fenntartja-e, ha igen, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles megfizetni. 

Költségtérítés a 10 oldalt meghaladó másolat esetében fizetendő, az alábbiak szerint.

  • fekete-fehér másolat: 15 Ft/oldal
  • színes másolat: 40 Ft/oldal
  • optikai adathordozó: 580 Ft/db

 

Jogorvoslat

A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő a Szekszárdi Városi Bírósághoz (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 1-3.) fordulhat.

A pert az igény teljesítésének megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül kell a Kórház ellen megindítani.

A különböző vizsgálatok, gyógymódok és beavatkozások beleegyező nyilatkozatai, betegtájékoztatók, a Kórház honlapján, a https://www.tmkorhaz.hu/betegtajekoztato/beleegyezo-nyilatkozatok/ linken elérhetőek.