Gyümölcsös

PÁLYÁZAT FELHÍVÁS KIVONAT

 

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (Székhely: 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7., képviselő: dr. Németh Csaba főigazgató), mint kiíró (a továbbiakban: „Kiíró”) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) rendelkezéseinek, illetve a 15/2018. számon, 2018. június 8. napján, főigazgatói utasítás alapján kelt ÁEEK hasznosítási szabályzatnak (továbbiakban: Hasznosítási szabályzat) megfelelően a jelen nyilvános pályázati felhívást teszi közzé:

 

  1. A pályázati felhívás tárgya:

 

A jelen pályázati eljárás tárgya a Tolna Megyei Balassa János Kórház vagyonkezelésében álló, a Szekszárd belterület 68/11 helyrajzi számú ingatlanon található Gyümölcsös bérlete.

 

A Bérleményt magában foglaló ingatlan minősítése kivett kórház és üzemi épület. Az ingatlan egy részén – a Pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képező térképen zöld színnel jelzett területén – alma és barack gyümölcsfák találhatóak. Bérbeadó a bérleti szerződéssel kívánja hasznosítani a Gyümölcsöst. Az ingatlanok hasznosításáról szóló ÁEEK 15/2018. számú főigazgatói utasítása figyelembe véve, az előírások maradéktalan érvényesülésével és azzal összhangban létesíthető és tartható fenn bérleti szerződés. A főigazgatói utasítás általános szabálya értelmében, a vagyonkezelő a vagyonkezelt ingatlant hasznosítani csak az ÁEEK előzetes írásbeli engedélyével jogosult, mely főszabály alól kizárólag az ÁEEK iránymutatásában taxatíve megjelölt esetek képezhetnek kivételt. Figyelemmel a gyümölcsös ingatlanrész bruttó nyilvántartási értékére, Bérbeadó jogosult az ÁEEK ingatlanok hasznosításáról szóló 15/2018. főigazgatói utasítása 6.5. a) pontja értelmében a bérleti szerződést saját hatáskörben megkötni.

 

A nyertes Pályázó a Kiíró engedélye nélkül semmilyen beruházást nem végezhet a Gyümölcsös területén.

 

A nyílt pályázati eljárás tárgyáról, a bérleti díj fizetésének módjáról a részletes feltételeket, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, valamint az egyéb előírásokat a Pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező Bérleti szerződéstervezet tartalmazza.

 

A nyertes Pályázó kizárólagosan viseli a bérleti szerződés tárgyát képező Gyümölcsös bérletével kapcsolatos kártérítési felelősséget.

 

A nyertes Pályázó teljes körűen felel a vonatkozó jogszabályi előírások betartásáért. (Munka- és balesetvédelem, tűzvédelem, veszélyes anyagok kezelése stb.)

 

  1. A pályázati felhívás, illetve mellékleteinek rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

 

Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a nyilvános pályázati eljárásban való részvétel feltétele a Pályázati felhívás és mellékleteinek az „átvétele”, amely alatt Kiíró jelen nyilvános pályázati eljárás esetében annak letöltését érti. Ezen dokumentumok letöltését a Pályázó a Kiíró által, a Pályázati felhívás 6. számú mellékletét képező nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek tekintetében megtételével és annak az ajánlat részként történő benyújtásával igazolja vissza.

 

Kiíró a Pályázati felhívást és mellékleteit ingyenesen, elektronikus úton bocsátja a Pályázók rendelkezésére.

 

Az elektronikus úton történő rendelkezésére bocsátás érdekében a Pályázónak jelen Pályázati felhívás kivonat 1. számú mellékletét képező Regisztrációs űrlapot szükséges kitöltenie, majd azt követően e-mail (a tárgyi pályázati eljárás kapcsolattartójának e-mail címére: kozbeszerzes@tmkorhaz.hu) útján megküldenie a Kiíró részére.

 

Kiíró az érdeklődő Pályázó által megküldött Regisztrációs űrlapon megjelölt kapcsolattartási e-mail címen keresztül, elektronikusan fogja rendelkezésre bocsátani a tárgyi pályázati felhívást, illetve annak mellékleteit a Regisztrációs űrlap beérkezését követő 1 munkanapon belül.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 3. 10:00 óra

 

Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az alábbiak szerint:

  • június 25. 8:00 óra, találkozó helyszíne: Szekszárd belterület 68/11 helyrajzi számú ingatlan

A tárgyi nyilvános pályázati eljárásban érintett kapcsolattartó személy elérhetőségei:

 

Kapcsolattartó személy: Dr. Balogh Barbara osztályvezető

Telefon: +36 74 501-500/269

E-mail: kozbeszerzes@tmkorhaz.hu

 

Mellékletek:

  1. számú melléklet: Regisztrációs űrlap